Komunikat Prawny

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Klauzule w dalszej części regulują korzystanie z niniejszej strony internetowej. Zgodnie z treścią hiszpańskiej ustawy nr 34 w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego z dnia 11 lipca 2002 roku, informujemy, że posiadaczem praw do własności intelektualnej ze strony, w tym też osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony, jest spółka KAUTENIK, S.L. (zwana dalej KAUTENIK), o następujących danych:
        C.I.F.: B-XXX

        Siedziba:
        Polígono Gardotza Mod. A5 y A6
        48710, Berriatua (Bizkaia)

        Telefon: (+34) 946 833 145
        Fax: (+34) 946 833 440

        Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo XXX, Folio XXX, Hoja XXX

Dostęp do strony jest darmowy i korzystanie z niej przez użytkownika oznacza zgodę na przedstawione Warunki Dostępu, dlatego przed skorzystaniem z usługi zalecamy się z nimi zapoznać. Wszystkie szczegóły zawarte na stronie www.kautenik.com, takie jak software, układ strony, kod źródłowy, treść i projekt grafniczny, w tym także zdjęcia, teksty, grifiki, panele nawigacyjne, etc. są własnością intelektualną KAUTENIK. Użytkownikowi zabrania się całej lub częściowej reprodukcji zawartości oraz dystrybucji bądź wprowadzenia zmian bez uprzedniej autoryzacji KAUTENIK.

POPRAWNY DOSTĘP DO STRONY I BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i jej zawartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, dobrymi obyczajami i porzadkiem publicznym, jak zostało to ustanowione w niniejszych warunkach korzystania. Jednakowo Użytkownik zobowiązuje się:

  • a. Korzystać z zawartości w sposób zgodny z prawem, etyką i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.
  • b. Nie reprodukować, nie kopiować, nie modyfikować, nie rozpowszechniać oraz nie udostępniać zawartości tej strony internetowej w żadnym ze środków masowego przekazu, chyba, że jest się w posiadaniu autoryzacji właściciela, który ma do nich prawa lub okaże się to prawnie dozwolone.
  • c. Nie naruszać praw do własności intelektualnej lub przemysłowej należących do KAUTENIK i/lub do osób trzecich.
  • d. Nie umieszczać na stronie treści, a zwłaszcza jakiejkolwiek informacji otrzymanej za pomocą portalu odsyłającego do reklamy. Nie zamieszczać komunikatów mających na celu sprzedaż bezpośrednią lub jakiejkolwiek inną sprzedaż komercyjną ani wiadomości kierowanych do bardzo wielu odbiorców w niezależnie jakim celu, w tym też nie komercjalizować czy rozpowszechniać w jakikolwiek sposób wspomnianą informację.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody i zniszczenia bezpośrednie lub pośrednie, które może ponieść KAUTENIK, w następstwie niewypełnienia zobowiązań zawartych w Ogólnych Warunkach lub złamania prawa w związku z korzystaniem z Portalu.

Ponadto Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się nie niszczyć, nie zmieniać, nie usuwać czy w jakikolwiek sposób nie niszczyć zawartości znajdującej się na stronie internetowej. Nie może wprowadzać programów, wirusów, makr, apletów, kontrolerów Activex czy innych podobnych urządzeń logicznych lub sekwencji znaków, które powodują lub mogą powodować jakiegokolwiek rodzaju zmianę w systemach informatycznych firmy lub osób trzecich.

KAUTENIK przez cały czas będzie czuwać nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i będzie uprawniona do przerwania lub skasowania w całkowitej dyskrecji zawartości, w tym też usunięcia Użytkownika z Portalu w przypadku całkowitego lub częściowego podejrzenia o popełnienie jednego z przestępstw lub uchybień przewidzianych przez obowiązujący kodeks karny. Podobnie w przypadku gdy KAUTENIK zobserwuje jakiekolwiek zachowanie, które wygladać może na niezgodne z etyką, porzadkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub wewnętrznymi normami KAUTENIK lub jej partnerów, w tym zachowania mogące zaburzyć poprawne funkcjonowanie, wizerunek, wiarygodność i/lub prestiż KAUTENIK albo jego partnerów.

KLAUZULA O OGRANICZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy, którzy mają dostęp do zawartości portalu robią to na własną odpowiedzialność. KAUTENIK nie odpowiada za błędy lub następstwa wynikające z niepoprawnego korzystania ze strony przez Użytkownika. Biorąc pod uwagę możliwość istnienia wirusów lub szkodliwych elementów na stronie internetowej, KAUTENIK nie odpowiada za szkody lub błędy, które mogą pojawić się w systemie informatycznym Użytkownika podczas poruszania się po stronie lub zamieszczonych na niej linkach do innych stron z nią powiązanych.

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z treścią hiszpańskiej ustawy organicznej nr 15 o ochronie danych osobowych z dnia 13 grudnia 1999 roku, KAUTENIK informuje Użytkowników strony internetowej www.kautenik.com, że udostępnione dane osobowe zostaną włączone do kartoteki KAUTENIK w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, po to aby informować Państwa na bieżąco o usługach oraz nowościach zaistniałych w firmie. Niniejsze dane będą traktowane przez firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Wymaga się, aby wszystkie dane udzielone przez Użytkownika w przydzielonych na to miejscach były rzetelne i autentyczne. W tym celu Użytkownik powinien udostępniać aktualne informacje, tak aby te zawarte w kartotece KAUTENIK odpowiadały rzeczywistej sytuacji Użytkownika.

Użytkownik w dowolnym momencie może skorzystać z prawa dostępu, rektyfikacji, odwołania lub sprzeciwu w stosunku do swoich danych wysyłając do firmy pisemną i podpisaną prośbę, zawierając w niej imię i nazwiska, adres oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu, na następujący adres:

        KAUTENIK, S.L.
        Polígono Gardotza Mod. A5 y A6,
        48710, Berriatua (Bizkaia)

FORMULARZE DANYCH GROMADZONYCH

KAUTENIK wymaga niektórych danych osobowych – jak imię czy e-mail – jedynie kiedy jest to ściśle konieczne w celu dostarczenia Użytkownikom informacji, produktów lub usług o które proszą, czy chcąc skontaktować się z nimi.

Natomiast Użytkownicy nie mają obowiązku udzielania KAUTENIK wszystkich informacji, o które są proszeni; jedynie te ściśle konieczne w celu dostarczenia im tego czego sobie życzą lub skontaktowania się z nimi. Zostaną one oznaczone gwiazdką (*), i w żadnym przypadku brak udzielenia nieobowiązkowych informacji nie oznacza, że dany użytkownik otrzyma usługi niższej jakości.

Informacje dotyczące Użytkowników otrzymywane przez właściciela są traktowane z największą poufnością. Firma zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych o charakterze osobowym i przestrzegania poufności. W tym też podejmie wszelkie niezbędne środki, aby uniknąć ich modyfikacji, utraty, przetwarzania lub dostępu przez osoby nieupważnione, zważywszy na stan technologii.

TECHNOLOGIE COOKIE

KAUTENIK celem wypełnienia wymogów ustanowionych w artykule 22 z LSSI, informuje Użytkowników, że poniższa strona internetowa używa plików cookie, aby wesprzeć technologicznie plataformę wspomnianej firmy.

Cookie są to niewielkie pliki, które zapisują się na komputerze Użytkownika wraz z dostępem na określone strony internetowe. Pozwalają one m.in zbierać i odzyskiwać informacje, aby ułatwić rozpoznanie użytkownika i móc zapewnić mu odpowiednie, a przede wszystkim szybkie poruszanie się po sieci.

W KAUTENIK korzysta się z plików cookie analizujących wydajność, które pozwalają oszacować numer Użytkowników i w ten sposób wykonać pomiar i analizę statystyczną wykorzystania przez użytkowników serwisu oferowanego na niniejszej stronie internetowej. Użytkownicy mogą zablokować tworzenie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, odznaczając wspomnianą opcję na swoim sprzęcie.

W takim przypadku działanie przeglądarki może być wolniejsze.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory lub roszczenia powstałe z interpretacji lub wykonania niniejszych warunków korzystania, są regulowane przez hiszpańskie prawo. Strony kierują się przed trybunały i sądy wyroków hiszpańskich, które odpowiadają za rozwiązanie tego typu sporów.

KauTenik

Główną działalnością firmy jest produkcja elementów gumowych wykonanych z kauczuku naturalnego oraz innych polimerów, w tym też z kauczuku i metalu, skierowanych przede wszystkim dla sektora MOTORYZACYJNEGO. Ponadto produkuje też elementy kauczukowe dla innych sektorów.
Jednym z głównych wyzwań firmy Kautenik jest zaspokajanie stałych i rosnących potrzeb naszych klijentów.O firmie


Kontakt

t (+34) 946 833 145

Fax: (+34) 946 833 440

Współrzędne
Szerokość: 43.317247
Długość: -2.455359

Polígono Gardotza Mod. A5 y A6
48710 Berriatua (Bizkaia)

Email: kautenik@kautenik.com